top of page

היומים שלנו

 פעולותיה של קרן ביום יום

כדי להקל על העוני, אנו פועלים בכמה דרכים, בתיאום עם עובדים סוציאליים:


• חלוקות של שוברי מזון.
• תשלום חשבונות.
• רכישת פריטים חיוניים, נעליים.
• תמיכה במבחנים פסיכולוגיים ואספקת ציוד חיוני לילדים מוגבלים.
• תמיכה במהלך שנת הלימודים לילדים משכונות מוחלשות.
• השתתפות בתמיכה בקורסי הכשרה מקצועית קצרים אשר מובילים למעשה למציאת עבודה.

• וכו

 פעולותיה של קרן בעתות משבר (מלחמה)

• בכל מלחמה מופעלת יחידת משבר שתענה על צורכי הרגע.
• בתקופת האינתיפאדה הגבירנו את פעולות הסיוע.

• במהלך הסכסוכים השונים תמכנו בחיילינו.

הקרן מקבל כל הזמן פניות מעובדים סוציאליים לפתרון מקרים קשים ולעיתים דחופים.
אנו מוודאים כי מדובר מקרים מוצדקים ואז מקפידים להגיב אליהם בצורה מהירה ויעילה, מבלי להסתבך בהליכים מנהליים ארוכים ומסובכים.

Logo blue_3.png
bottom of page