top of page

היומים שלנו

 פעולותיה של קרן ביום יום

כדי להקל על העוני, אנו פועלים בכמה דרכים, בתיאום עם עובדים סוציאליים.


• חלוקות, ליותר מ-110 משפחות, של שוברי מזון, עם אוריינטציה מקבילה לשירותי חיפוש עבודה; (באופן עצמאי או בשיתוף עם Qualita ושירותי הרווחה)
• תשלום חשבונות הקשורים לצרכים בסיסיים, חשמל וכו'...
• רכישת פריטים חיוניים, נעליים, מעילים, שמיכות, החלפת חלונות בדירות, תיקון רכב חיוני, וכו'...
• תמיכה במבחנים פסיכולוגיים ואספקת ציוד חיוני לילדים מוגבלים
• תמיכה במהלך שנת הלימודים בשיעורים פרטיים הניתנים לילדים משכונות מוחלשות על מנת להעניק להם סיכוי טוב יותר להצליח בלימודים ולפיכך לקבל עתיד טוב יותר
• במהלך סגר, שליחת משפחות גדולות מדרום ישראל המתגוררות בדירות קטנות ושירותי הרווחה סיפרו לנו על קשיי היום יום, במסגרות מתאימות ומאווררות למספר ימים.
• השתתפות בתמיכה בקורסי הכשרה מקצועית קצרים אשר מובילים למעשה למציאת עבודה.

 פעולותיה של קרן בעתות משבר (מלחמה)

• בכל מלחמה מופעלת יחידת משבר שתענה על צורכי הרגע
• בתקופת האינתיפאדה הגבירנו את פעולות הסיוע, שלחנו למחנה קיץ של שבוע מספר רב של ילדים שגרים בישובים (בעיקר) ושבקושי יכלו לצאת.

• במהלך הסכסוכים השונים, לבנון, עזה, תמכנו בדרכים רבות את משפחות הדרום והצפון וכן את חיילינו: אספקת מזון, תחתונים חדשים, ארגון מנגל לחיילים בפאתי עזה. ביקרנו משפחות והצענו משחקי קופסה לילדים המבלים את רוב שעות היום במקלטים וכו...

הקרן מקבל כל הזמן פניות מעובדים סוציאליים לפתרון מקרים קשים ולעיתים דחופים.
אנו מוודאים כי מדובר מקרים מוצדקים ואז מקפידים להגיב אליהם בצורה מהירה ויעילה, מבלי להסתבך בהליכים מנהליים ארוכים ומסובכים.

Logo blue_3.png
bottom of page